Home โครงสร้างหลักสูตร

 

 สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม

1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิตศาสตร์หลัก  /  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ม4-6)
1.4 สังคมศึกษา (สังคม ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  การต่อต้านการทุจริต)
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา ( จัดทีมฟุตบอลแข่งขันกันภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ฯลฯ)
1.6 ศิลปะ (หัตถกรรม  ทัศนศิลป์  วาดภาพ  เครื่องปั้นดินเผา)
1.7 การงานอาชีพ ( ช่างเชื่อม  ช่องก่อสร้าง  เกษตร  การทำอาหาร  ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ)  
1.8  ภาษาต่างประเทศ  ( อังกฤษ มลายูกลาง อาหรับ จีนกลาง อุรดู )
 
สาระการเรียนรู้ศาสนา
1.  อัลกุรอาน & ตัฟซีร
2.  อิลหะดิษ
3.  อัลอะกีดะฮ์
4.  อัลฟิกฮ์
5.  อัตตาริค
ุ6.  อัลอัคลาค
7.  ภาษาอาหรับ / ภาษามลายู 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมศาสนา  ออกปฏิบัติเผยแพร่ศาสนา (ดะว่ะ)
2. กิจกรรมชมรม ชมรมไอที  ชมรมอาชีพ ชมรมกีฬา ฯลฯ
3. กิจกรรมกีฬา  จัดตั้งทีมฟุตบอลเพื่อแข่งขันกับทีมต่างๆ
4. กิจกรรม QUIZ   เพื่อส่งเสริมสนับความเข้มข้นด้านเนื้อหาการศึกษา
5. กิจกรรมตัรฆีบ  เพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจอยู่เสมอ
6. กิจกรรมแนะแนว  เพื่อการศึกษาต่อ และ การประกอบอาชีพ
ึ7. จิตอาสา และ ร่วมมื่อกับสังคมชุมชนนอกโรงเรียน .
 


หลักสูตรปฐมวัย  

ใช้หลักการบูรณาการ  อิสลามศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน

มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหมาะสมเด็กวัยในระดับปฐมวัย 

 
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251966
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม