Home ประวัติโรงเรียน - ภาษาไทย

 

 ประวัติโรงเรียนมุสลีมีนศึกษา

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษาได้จัดตั้งขึ้นเป็น”ปอเนาะ” เมื่อปี พ.ศ 2500 เปิดทำการสอนที่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในหมู่บ้านดินลานจัดตั้งขึ้น โดยมี นายหะยีดนเหลาะ  มูเก็ม  เป็นผู้บริหาร และเป็นครูศาสนา

                 เมื่อโรงเรียนมุสลีมีนศึกษา ได้เปิดดำเนินการสอนวิชาศาสนามาได้ 6 ปี  ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอหาดใหญ่ ได้ทำการสำรวจ ปอเนาะทุกแห่งที่อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ และโรงเรียนมุสลีมีนศึกษาจดทะเบียนเป็น โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  และมอบหมายให้นายหะยีดนเหลาะ มูเก็ม เป็นผู้จัดการ  และนายเส็น หมัดอาดัม เป็นครูใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนมาเรียนศาสนาประมาณ 40 คน 

                ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ทางโรงเรียนและประชาชนชาวบ้านดินลานได้พร้อมใจกันจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยได้จัดงานเพื่อขอรับเงินบริจาคขึ้น  และหลังจากนั้นได้ทำการยกตัวอาคารเรียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2514  และใช้เป็นอาคารเรียน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2514 ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน ตามมาตรา 20  หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ  สอนวิชาอิสลามศึกษา ภาษาอาหรับ และสามัญ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคศึกษา 2 พ.ศ. 2514 ดำเนินการระยะหนึ่งก็หยุดกิจการลงด้วยสาเหตุบางประการ  

 ต่อมาในปีพ.ศ. 2542 นายได้โอนกิจการให้กับนายยูโส๊บ หมัดอาด้ำ  เป็นผู้รับใบอนุญาต และให้นายมุกตาส หมัดอาดั้ม เป็นผู้จัดการ   ในปี พ.ศ. 2542 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนสภาพโรงเรียน จากมาตรา15(2) เป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) ประเภท โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ ในวันที่ 28 เมษายน 2547  และได้นายเกษม หมัดอาด้ำเป็นครูใหญ่แทนนายเส็น หมัดอาด้ำ ที่ได้ลาออกไป เปิดทำการสอนเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2547 โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นม. 1 ในปีนั้นจำนวน 64 คน 

                  วันที่ 5 มิถุนายน 2549 นายยูโส๊บ หมัดอาด้ำ ผู้รับใบอนุญาต ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษามุสลีมีน โดยมีนายยูโส๊บ หมัดอาด้ำ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  

                   ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา ได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรจนถึงช่วงชั้นที่ 4  คือ เปิดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา ได้ขยายช่วงชั้นเพิ่มเติม คือ ระดับอนุบาล 1-3 ระดับประถมศึกษา 1-6 โดยในปีแรก เปิดถึงระดับประถม 1-3 โดยโรงเรียนมุสลีมีนศึกษา จะมีครบทุกช่วงชั้น ตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557

 หลักสูตรสามัญและศาสนา

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา เป็นโรงเรียนประเภท ศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

หลักสูตรแกนกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ , หลักสูตรอิสลามศึกษา

ใช้แนวทางการสอนจากโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา จากกรุงเทพฯ  (มักตับ)

 ทำการเปิดสอนในระดับชั้นดังต่อไปนี้

-                   ชั้นอนุบาล 1 – 3   ,     ชั้นประถมศึกษา 1 – 6   ,       ชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6

-                   สอนเสริมและกิจกรรมสำคัญ  :  ระบบฮาฟิซ (ท่องจำอัลกุรอ่านผู้ชาย) ฮาฟีเศาะฮฺ (ท่องจำอัลกุรอ่านผู้หญิง)

-                   มีการแยกครูและนักเรียน ชายหญิง  อย่างชัดเจน โดยจะแยกนักเรียนชาย หญิง ตั้งแต่  ป.3 - ม.6

 

เป้าหมายของโรงเรียนมุสลีมีนศึกษา

                 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา เป็นโรงเรียนการกุศลทำการเรียนการสอนโดยไม่ต้องการผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมไปถึงมุสลิมทุกคนได้รับฮีดายะฮฺ  จากอัลลอฮฺ (ซุบฮานาฮูวาตาอาลา)  สามารถดำเนินชีวิตตามคำสั่งของอัลลอฮฺ(ซุบฮานาฮูวาตาอาลา)  และซุนนะฮฺของท่านนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) เพื่อให้ทุกคนได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ  เป็นอุมมัตที่ดีของนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

 งบประมาณการสร้างโรงเรียนมุสลีมีนศึกษา

                โรงเรียนมุสลีมีนศึกษาเริ่มก่อสร้างด้วยงบประมาณส่วนตัวของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะก่อสร้าง และยังมีสิ่งจำเป็นอีกมาก เช่น  สถานที่ละหมาดสำหรับครูและนักเรียนชาย  สถานที่ละหมาดสำหรับครูและนักเรียนหญิง  สถานที่เรียนกีตาบ  สถานที่ฮาฟิซอัลกุรอ่าน  ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนให้ใช้อาคารชั่วคราวทำกิจกรรมดังกล่าวมานานแล้ว รวมถึงอาคารเรียนก็ยังใช้อาคารชั่วคราวเช่นเดียวกัน

                สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธามีดังนี้

1.            1.   อาคารเรียน, ห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งชาย – หญิง

3.            2.   ห้องสุขา (ห้องน้ำห้องส้วม) สำหรับครูทั้งชาย หญิง และนักเรียนชาย หญิง

4.             3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งชาย หญิง

5.            4.    เครื่องเล่นเด็กเล็ก ๆ เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย

6.             5.   สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน ของแต่ละช่วงชั้น

7.             6.   ทุนอาหารแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ถูกหลักอนามัย

8.             7.   ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจน รายได้น้อย เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส

  

หากท่านต้องการวากัฟ  บริจาค  ช่วยเหลือ  นุสเราะฮฺ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา (มูลนิธีเพื่อการศึกษามุสลีมีน)  106  ม. 16  ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

.

 

 
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251987
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม