Home
การคิดอย่างเป้นระบบ

การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการคิดแบบองค์รวม
โดยตระหนักถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์
และมีหน้าที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
(อ้างถึงใน วีรวุธ มาฆะศิรานนท์และณัฐพงศ์ เกศมาริษ,2544)
 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ
            1. การวิเคราะห์หาเหตุผลทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยคำถามว่าทำไม
            2. การลำดับเรื่องราวก่อนหลังมี (scenario)
            3. การแยกแยะความสำคัญของเรื่องราวในแต่ละเรื่อง ด้วยการเปรียบเทียบ
     

           4. การรู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ

            5. พิจารณาดำเนินชีวิตด้วยการคิดและใช้เหตุผลตัดสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์


หากนำการคิดอย่างเป็นระบบไปจัดการองค์กรทั้งองค์กรและองค์ประกอบแต่ละส่วน
เพื่อให้บรรลุความสำเร็จขององค์กรต้องอาศัยการสังเคราะห์ความสอดคล้องไปใน
แนวเดียวกันและต้องมีบูรณการ  โดยการสังเคราะห์ในความหมายดังกล่าวคือการมอง
ภาพทั้งองค์กรโดยใช้ความต้อง การขององค์กรเป็นจุดหมาย ส่วนความสอดคล้อง
หมายถึงการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันและการบูรณาการ

หมายถึงการปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมกันอย่างสมบูรณ์เพื่อที่ ผู้สอนจะทำความเข้าใจ
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
.

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2023 เวลา 09:48 น.)

 
Who's Online
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 243405
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม