Home ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

สมรรถนะของครู คือ ครูต้องสามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ)เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

 

 ภาษาไทยสำหรับครู เป็นภาษาหลักที่ครูใช้สื่อสารกับลูกศิษย์

 • ทักษะการฟัง เป็น ทักษะการรับข่าวสารที่สำคัญและต้องใช้เกือบตลอดเวลา ครูจึงต้องรู้จักรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้อาวุโสกว่าหรือผู้ที่อายุน้อยกว่า เพื่อนำคำพูดเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนเอง หรือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเืพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้อันนำมา สู่เป้าหมายหลัก คือ นักเรียน

 ทักษะการพูด เป็นการสื่อสารด้วยภาษา จากตัวผู้พูดไปยังผู้ฟัง เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นทราบความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ครูจึงต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน เด็กจะได้เข้าใจง่าย เช่น คำสั่งในการทำกิจกรรม คำสั่งในการทำข้อสอบ เป็นต้น

 ทักษะการอ่าน ถือเป็นทักษะ ที่สำคัญของผู้ที่เป็นครู เพราะครูต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องรู้ทุกเรื่อง มีความทันยุคทันสมัยต่อข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน ซึ่งการอ่านจะทำให้ครูเป็นนักสะสมความรู้ที่ดี ซึ่งความรู้เหล่านั้นก็จะถูกนำมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเต็มตาม ศักยภาพของครู

 ทักษะการเขียน เป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องกาีรของผู้ส่งสารออกไปเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านเข้าใจ ได้รับทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความต้องการเหล่านั้น ครูจึงต้องเขียนตัวหนังสือให้อ่านออก ไม่จำเป็นต้องสวยงามแต่ต้องมีความประณีตบรรจง เพื่อบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของครูผู้สอน

 

 ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆสำหรับครู

 ภาษา อังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้ที่รู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษย่อมถือว่ามีโอกาสดีและได้เปรียบกว่า คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารและการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ดังนั้น ครูจึงต้องมีพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนด้วย

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

 การ นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวด เร็วมากกว่าวิธีการสอนแบบเก่า ส่วนตัวอาจารย์ผู้สอนนั้นก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการถ่ายทอดความ รู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในด้านงานการบริหารการเรียนการสอนได้ เช่น งานทะเบียน การจัดตารางสอน เป็นต้น

 
Who's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251975
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม