Home การพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

การ พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคลและสภาพสังคม

 

 นีล (Neil. 1981 : 55-58) ได้แบ่งกระบวนการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติหรือการจัดการเรียนการสอนไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 1.หลักสูตรระดับอุดมการณ์

 2.หลักสูตรระดับทางการ

 3.หลักสูตรระดับการรับรู้

 4.หลักสูตรระดับปฏิบัติการ

 5.หลักสูตรระดับประสบการณ์

 โซเวลล์ (Sowell. 1996 : 6) ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 ระดับ คือ

 1.หลักสูตรระดับสังคม

 2.หลักสูตรระดับสถาบัน

 3.หลักสูตรระดับการเรียนการสอน

 4.หลักสูตรระดับประสบการณ์

 

สาเหตุที่ทำให้มีการพัฒนาหลักสูตร

 เพื่อ ให้สนองความต้องการของบุคคล และสังคม พื้นฐานด้านต่างๆที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องนำมาพิจารณานั้นมีหลายประการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ ที่ควรนำมาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรมี 5 ด้าน ดังนี้

 1.ด้านปรัชญาการศึกษา

 2.ด้านจิตวิทยา

 3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม

 4.ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง

 5.ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี

 

ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร

 1.ขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 2.การไม่ยอมรับและไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทการสอนของครูตามแนวหลักสูตร

 3.ปัญหาการจัดอบรมครู

 4.ศูนย์การพัฒนาหลักสูตรไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

 5.ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

 6.ผู้บริหารต่างๆไม่สนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

 

 **การ จัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรนั้น มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพิจารณาที่สำคัญที่สุด คือ การกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นของหลักสูตรที่จัดทำนั้นให้ชัดเจนว่าเป้าหมาย เพื่ออะไร ทั้งโดยส่วนรวมและส่วนย่อยของหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเลือกเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และกำหนดรูปแบบการนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้การพัฒนาหลักสูตรดำเนินไปอย่างครบถ้วนและเกิดผลดี นั่นคือ ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 หลัก สูตรเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำหละกสูตรไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรให้เข้าใจในหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างอย่างแจ่มชัด สามารถแนะนำช่วยเหลือครูในการวางแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ และกิจกรรมของหลักสูตร จัดหาเอกสารและเอกสารประกอบหลักสูตรให้พร้อมและเพียงพอ ทั้งยังต้องประเมินผลการใช้หลักสูตร ตลอดจนให้ความคิดเห็นต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรต่อไป

 
Who's Online
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 239997
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม