Home ลักษณะการเรียน

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ

     ใช้แนวทางวิธีการสอนตามระบบมักตับ จากอิกเกราะสามัญศึกษา โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 กระทรวงศึกษาธิการ

และ หลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนเสริม หลักสูตรฮาฟิสสำหรับนักเรียนชาย และ

ฮาฟิเศาะฮสำหรับนักเรียนหญิง สำหรับผู้สนใจ โดยระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแยกเรียน ชาย-หญิง

อย่างชัดเจน เยาวชนมุสลิม จึงได้รับการเรียนรู้ อย่างเข้าใจ และมีทักษะ  นำสู้การปฏิบัติ เคร่งครัดคุณธรรม นำเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาหลักที่ดำเนินการสอน

1. หลักสูตร อิสลามศึกษา

        วิชา อัล-อัลกุรอ่าน & ตัฟซีร

        วิชา อัล-อะกออิด (หลักการศรัทธา)

        วิชา อัล-ฟิกฮ (ศาสนบัญญัติ )

        วิชา อัล-ตาริค (ประวัติศาสตร์อิสลาม)

        วิชา อัคล๊าก วัล อะด๊าบ (จริยธรรมอิสลาม)

        วิชา อัล หะดิษ วจนของท่านนบี (ซล.)

        วิชา ดุอาอุ และ ท่องจำอัล-กุรอ่าน

        วิชา ฮาฟิส & ฮาฟีเศาะ ( ท่องจำ อัล-กุรอ่าน ) โดยครูฮาฟิสและฮาฟีเศาะ 30 ยุซ

 2.หลักสูตรวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ( หลักสูตรแกนกลาง 2551 )

    ประกอบด้วย 8 กล่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

        - กลุ่มสาระ ภาษาไทย

        - กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

        - กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        - กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        - กลุ่มสาระ สุขศึกษา และ พละศึกษา

        - กลุ่มสาระ ศิลปะ

        - กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

        - กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

 3. ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมนำสู่อาเซียน 

        - ภาษาอาหรับ

        - ภาษามลายูกลาง

        - ภาษาอังกฤษ

        - ภาษาจีนกลาง

        - ภาษาอุรดู 

 

 ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ( อินโดนีเซีย ฯลฯ) พร้อมการดูแลติดตามจนเรียนจบและประกอบอาชีพ  ประจำปีการศึกษา สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ

 
   

 

  

 

 

   
   
 
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 240050
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม