Home
การคิดอย่างเป้นระบบ

การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการคิดแบบองค์รวม
โดยตระหนักถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์
และมีหน้าที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
(อ้างถึงใน วีรวุธ มาฆะศิรานนท์และณัฐพงศ์ เกศมาริษ,2544)
 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ
            1. การวิเคราะห์หาเหตุผลทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยคำถามว่าทำไม
            2. การลำดับเรื่องราวก่อนหลังมี (scenario)
            3. การแยกแยะความสำคัญของเรื่องราวในแต่ละเรื่อง ด้วยการเปรียบเทียบ
     

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาวะ ผู้นำทางการศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากภาวะผู้นำขององค์การอื่นๆ
เพราะการบริหารการศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญการและ
ทักษะในการจัดการด้านการศึกษา นอกจากนี้ผู้นำทางการศึกษาจะต้องมีปรัชญาของ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองการ พัฒนาเยาวชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ การจะนำ
องค์การทางการศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้จึงต้องขึ้นอยู่กับแนวทางในการ บริหารจัดการ
เรียนการสอน ในวงการการศึกษาพบว่า รูปแบบภาวะผู้นำที่มีความหมายสำหรับการพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการส อน ได้แก่
 

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

              การ สื่อสารในองค์กร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กร และสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามสถานการณ์

กระบวนการสื่อสารประกอบด้วย
1. แหล่งข้อมูล   คือ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร หรือ
เป็นต้นตอของแหล่งข้อมูลข่าวสาร
                        -  ข่าวสาร
                        -  ผู้ส่ง
                        -  ผู้รับ
2. ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในองค์กร                  
                        -  ประเภทการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด คำพูด
   ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ใช้กันมาก
                        -  ประเภทไม่ใช้ภาษา ได้แก่ สัญลักษณ์
    การเขียนข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ  
                        -  ประเภทอาศัยการแสดง/พฤติกรรม
               มักเรียกกันว่าการสื่อสารแบบคู่ขนานหรือการสื่อสาร
               ในระดับเดียวกัน(Lateral communication)      
     

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่มาเกี่ยวข้องกับ
การทำงานร่วมกับองค์การหรือหน่วยงานเพื่อให้การทำงานร่วมกันดำเนิน
ไปด้วยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ลักษณะของกลุ่มทำงานที่มีความสัมพันธ์อันดี
1.มีการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย                                                                                                                        
     

อ่านเพิ่มเติม...

 
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 243410
Login Formชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม