Home

 กำลังรับสมัคร นักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น

รับสมัครครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย  , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา

ส่งประวัติมาที่ email  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , ฝ่ายบุคคล จะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

มีกิจกรรมเสริมทักษะฝึกอาชีพด้านต่างๆ สำหรับนักเรียนมัธนยม 

        นักเรียนชาย   :  ช่างเชื่อม,  ช่างทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ,  ช่างตัดผม,   ช่างก่อสร้าง,  เกษตรกรรม 

        นักเรียนหญิง  :  ตัดเย็บเสื้อผ้า ,  การทำอาหาร การทำขนมหวาน ประเภทต่างๆ  

 

การสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซอลลันลอฮุ อลัยฮิวะซอลลัม)

หมายถึง กระบวนการ ที่นบีใช้  อบรม สั่งสอน เศาะหาบะฮ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
               และเพื่อแสวงหาความโปรดปราน จากพระองค์อัลลอฮุ 

 

วิธีสอน ของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซอลลันลอฮุ อลัยฮิวะซอลลัม)  มีดังนี้

 1. สอนแบบบรรยาย
  2. สอนแบบสาธิต
  3. สอนแบบอภิปราย
  4. สอนแบบฝึกฝนและปฏิบัติ
  5. สอนแบบใช้คำถาม
  6. สอนแบบตัรฆีบ และ ตัรฮีบ
  7. สอนแบบอุปมาอุปมัย
  8. สอนแบบเล่าเรื่อง 
  9. สอนแบบแสดงเป็นแบบอย่าง

  
     

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ

     ใช้แนวทางวิธีการสอนตามระบบมักตับ จากอิกเกราะสามัญศึกษา โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551
กระทรวงศึกษาธิการ และ หลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สอนเสริม หลักสูตรฮาฟิสสำหรับนักเรียนชายและฮาฟิเศาะฮสำหรับนักเรียนหญิง สำหรับผู้สนใจ
โดยระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแยกเรียน ชาย-หญิง ย่างชัดเจน
เยาวชนมุสลิม จึงได้รับการเรียนรู้ อย่างเข้าใจ และมีทักษะ  นำสู้การปฏิบัติ เคร่งครัดคุณธรรม
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการของนักเรียนสอดคล้องกับชุมชน และไปนำเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     

อ่านเพิ่มเติม...

 

หลักการจัดชั้นเรียน  

จัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรียน               
ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป


ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
  
     

อ่านเพิ่มเติม...

 

ในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนั้น

จะต้องเริ่มที่การพัฒนาการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individual Learning) 
ของบุคลากรในองค์การดังนี้
1. การเรียนรู้ที่อยู่ในตัวของปัจเจกบุคคลที่มีเจตคติ
    และค่านิยมในแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
    และในการทำงานเป็นทีมในบางครั้งอาจเกิดปัญหาขึ้นได้
2. การ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างหนึ่ง
    ที่สังคมของการทำงานร่วมกันในองการได้

  

อ่านเพิ่มเติม...

 
Who's Online
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251971
Login Formชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม