Home นโยบายฝ่ายปกคอง

1.จัดทำระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน

2.การสร้างให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนจนได้ชื่อว่า "เป็นเด็กดี มีคุณธรรม"

3.ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับๆพฤติกรรมของนักเรียน

4.แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดี

5.ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียนที่มีความประพฤติดี

6.ประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และ ชุมชนภายนอกโรงเรียน

การปฏิบัติงาน : ใช้หลักเมตตาและหลักคุณธรรมทำงานปกครอง

เป้าหมาย :

      มีหน้าที่วางแผนงานปกครอง ดูแลให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่ในโรงเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน ให้เป็นผู้ประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีวัฒนธรรม คุณธรรม และ จริยธรรมจนเป็นผู้มีคุณภาพตามแบบอย่างอิสลาม และ ความต้องการของสังคมและประเทศชาต

 
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 240038
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม