Home

ภาวะ ผู้นำทางการศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากภาวะผู้นำขององค์การอื่นๆ
เพราะการบริหารการศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญการและ
ทักษะในการจัดการด้านการศึกษา นอกจากนี้ผู้นำทางการศึกษาจะต้องมีปรัชญาของ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองการ พัฒนาเยาวชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ การจะนำ
องค์การทางการศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้จึงต้องขึ้นอยู่กับแนวทางในการ บริหารจัดการ
เรียนการสอน ในวงการการศึกษาพบว่า รูปแบบภาวะผู้นำที่มีความหมายสำหรับการพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการส อน ได้แก่
 

 

1.รูปแบบภาวะผู้นำแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative leadership)
2.รูปแบบภาวะผู้นำภาวะผู้นำนักบริการ  (Servant leadership) เป็นรูปแบบของผู้นำที่เน้น
การให้การบริการผู้อื่น พนักงาน ลูกค้าและชุมชนเพื่อช่วยกันสร้างอำนาจการนำทางการศึกษา
ผู้นำที่มีความเชื่อในเรื่องของการบริการนั้นต้องเกิดความรู้สึกที่เกิดขึ้น ภายในอย่างเป็นธรรมชาติ
ที่นำไปสู่การให้บริการและต้องมีความเชื่อว่าการให้ บริการเป็นความสำคัญอันดับแรก
3.รูปแบบภาวะผู้นำแบบหุ้นส่วน (Share holder leadership) เป็นรูปแบบการนำแบบเป็น
หุ้นส่วนก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะการบริหารเช่นนี้ทำ ให้ทุกคนมีภาวะผู้นำที่เท่าเทียมกัน
ฐานะหุ้นส่วนระหว่างผู้นำกับกลุ่มสมาชิก ด้วยความสัมพันธ์เชื่อมโยงในแนวทางที่ทำให้
อำนาจระหว่างกันอยู่ในภาวะที่ สมดุลในการบริหารด้านการศึกษา
4.ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic leadership) ความ สามารถของผู้นำที่มียุทธศาสตร์เป็น
สิ่งจำเป็นในยุคที่การเรียนรู้เสมือนจริง ได้เกิดขึ้นในโลกของการศึกษา ผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่
สามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จจึงเป็นสิ่งที่น่า สนใจ
5.รูปแบบภาวะผู้นำแบบเพื่อนแท้ (KaLaYaNaMiTr; True good friend leadership) ในวงการ
การศึกษานั้น การทำงานเป็นการสร้างคุณค่าเพื่อการพัฒนาคน ผลกำไร คือ การสร้างคนให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ การพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันโลกในการทำงาน
6.รูปแบบภาวะผู้นำแบบประสานให้พากันไป เป็นรูปแบบที่ใช้ความสัมพันธ์แบบประสานระหว่างผู้นำและผู้ร่วมที่ไปด้วย

...

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2023 เวลา 09:37 น.)

 
Who's Online
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 243408
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม