Home ระเบียบการแต่งกาย
ระเบียบการแต่งกาย
 
ระดับอนุบาล
นักเรียชาย
 
กางเกง   สีกรมท่า แบบสุภาพ ขากางเกงทรงกระบอก ปลายขาอยู่เหนือตาตุ่ม
เสื้อ       ชุดปากีสีขาว แขนยาว คอตั้งปกอักษรย่อ  ม.ศ. ที่อกด้านขวาด้วยไหมสีแดง และ ปักชื่อสกุลจริง (ภาษาไทย)
            ที่อกด้านซ้าย เหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง ถัดลงมาปักชื่อมุสลิม (ภาษาอังกฤษ) ส่วนกระเป๋าด้านซ้าย ปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
หมวก     สีขาวตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
รองเท้า   หนังสีดำหุ้มส้น
ถุงเท้า    สีขาวไม่มีลาย
 
นักเรียนหญิง
กางเกง   สีดำแบบสุภาพขายาว
เสื้อ        ชุดยุบะฮ์ สีดำ แขนยาว คอกลมไม่มีปก  ไม่รัดรูป ชายเสื้อขลิบสีฟ้า ที่กระเป๋าเสื้อ
ผ้าคลุม   สีดำ ความยาวปลายผ้าคลุมปิดปลายนิ้วมือ ชายผ้าคลุมมีขลิบสีฟ้า  ปักอักษรย่อ ม.ศ. ใช้ตรา สัญญลักษณ์โรงเรียนที่อกด้านขวาด้วยไหมสีฟ้า
            และปักชื่อ-สกุลจริง (ภาษาไทย) ที่อกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ ด้วยไหมสีฟ้าถัดลงมาปักชื่อมุสลิม (ภาษาอังกฤษ)
รองเท้า   หนังสีดำหุ้มส้น
ถุงเท้า     สีขาวไม่มีลาย
 
ระดับประถม
นักเรียนชาย
กางเกง    สีกรมท่า  แบบสุภาพ  ขากางเกงทรงกระบอก ปลายขาอยู่เหนือตาตุ่มเสื้อ        
เสื้อปากีสีขาว แขนยาวผ่าข้าง  คอตั้งปักอักษรย่อ ม.ศ.  ที่อกด้านขวาด้วยไหมสีแดง และปักชื่อ-สกุลจริง (ภาษาไทย) ที่อกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
                 ถัดลงมาปักชื่อมุสลิม (ภาษาอังกฤษ) ส่วนแระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
หมวก      สีขาวตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
รองเท้า    หนังหรือผ้าใบสีดำหุ้มส้น
ทรงผม     เท่ากันทั้งศรีษะ ยาว ไม่เกิน 2 ซม.
 
เครื่องแบบชุดพละ
นักเรียนชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประกอบด้วยเสื้อ   เสื้อคอปกเชิ้ต ตัวเสื้อยาวถึงเข่า  สีฟ้า แขนยาว ด้านหน้าติดกระดม 3 เม็ด มีกุ๊นจากคอถึงหัวไหล่ด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน มีกระเป๋าหน้าด้านซ้าย และปักตราโรงเรียนและชื่อย่อโรงเรียนด้วยไหม สีน้ำเงิน อกเสื้อด้านขวาปักชื่อ นามสกุลด้วยไหมสีแดง
 
กางเกง กางเกงขายาว เอกยางยืด ยาวถึงตาตุ่ม (ไม่ต้องเลยตาตุ่ม) สีน้ำเงิน มีกระเป๋า 2 ข้าง ด้านขวากระเป๋าซิปด้านซ้ายกระเป๋ากระดุม  ปลายขากางเกงจั๊ม  ขากว้าง 2 นิ้ว เดินเส้นสีฟ้าอ่อน 2 เส้น ขนาด 0.6  มิลลิเมตร
หมวก     หมวกสีขาว   ไม่มีลวดลาย
รองเท้า   รองเท้าผ้าใบสีดำ
ถุงเท้า    ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
 
นักเรียนหญิง
กางเกง   สีดำแบบสุภาพขายาว (เลยตาตุ่ม)
เสื้อ        เสื้อยุบ๊ะ ลึกสีดำแขนยาว  คอกลมไม่มีปก ไม่รัดรูป  ชายเสื้อมีขลิบสีฟ้า ที่กระเป๋าเสื้อปักตราสัญญลักษณ์ของโรงเรียน
ผ้าคลุม    สีดำ ความยาวปลายผ้าคลุมปิดปลายนิ้ว  ปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ที่อกด้านขวาด้วยไหมสีฟ้า และ ปักชื่อ-สกุลจริง  (ภาษาไทย) ที่อกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีฟ้า
ถัดลงมาปักชื่อมุสลิม (ภาษาอังกฤษ)
รองเท้า   หนังสีดำหุ้มส้น
ถุงเท้า    ถุงเท้าสีขาวไม่มีลาย
ทรงผม    ไว้ยาวถักหรือรวบมัดผมให้เรียบร้อย (ห้ามตัดสั้น หน้าม้า หรือ ย้อมผมเด็ดขาด )
 
เครื่องแบบชุดพละ
นักเรียนหญิง     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ประกอบด้วย
เสื้อ                เสื้อคอปกเชิ้ต  ตัวเสื้อยาวถึงเข่า สีฟ้า แขนยาว ด้านหน้าติดกระดุม 3 เม็ด  มีกุ๊นจากคอถึง หัวไหล่  ด้วยผ้าลายสก๊อตสีขาว-น้ำเงิน มีกระเป๋าหน้าด้านซ้าย ปักตราโรงเรียน และชื่อย่อโรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงิน
ผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ )  ผ้าคลุมสีดำ หน้าอกด้านขวาปักอักษร ย่อชื่อโรงเรียน ด้วยไหมสีแดง และบนอกเสื้อด้านขวา ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีแดง
กางเกง   กางเกงขายาว เอวยางยืด ยาวถึงตาตุ่ม  สีน้ำเงิน มีกระเป๋า  2  ข้าง ด้านขวากระเป๋าซิป  ด้านซ้าย กระเป๋ากระดม ปลายขากางเกงจั๊ม ขากว้าง 2 นิ้ว  เดินเส้นสีฟ้าอ่อน 2 เส้นขนาด 0.6 มิลลิเมิตร
รองเท้า           รองเท้าผ้าใบสีเขียว
ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย
 
 
ระดับมัธยม
นักเรียนชาย
เครื่องแบบนักเรียนชาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  ประกอบด้วย
เสื้อ     เสื้อยุบ๊ะ ลึกสีขาวคอตั้ง  กว้าง 1 นิ้ว  ความยาวถึงตาตุ่ม  (ต้องไม่เลยตาตุ่ม) แขนยาว ด้านหน้าติด กระดุม 4 เม็ด มีกระเป๋าซิปซ่อนด้านซ้าย  กระเป๋าเปิดข้างด้านขวา  กระเป๋าบนนอกเสื้อด้านซ้าย บนกระเป๋าปัก อักษรย่อชื่อโรงเรียน และ ตราโรงเรียนด้วยไหมสีฟ้า ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีแดงบนกระเป๋าหน้าอก ที่อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ด้วยไหมสีแดง
กางเกง   กางเกงขายาวสีขาว  เอวยางยืด  มีกระเป๋าด้านขวา 1 ข้าง  ปลายขากางเกงเดินเส้นด้วยด้ายสีขาว 5 เส้น
หมวก     หมวกสีขาว  ไม่มีลวดลาย ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน
รองเท้า   รองเท้าผ้าสีดำ มีสายคาด
ถุงเท้า    ถุงเท้าสั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย
 
นักเรียนหญิง
เครื่องแบบนักเรียนหญิง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ประกอบด้วย
เสื้อ   เสื้อยุบ๊ะสีดำ  ติดซิปด้านหลัง มีกระเป๋าหน้าด้านซ้าย มีกระเป๋าซิปซ่อน ด้านขวา แขนยาวสีดำ ที่ปลายแขนเสื้อขลิบสีฟ้า ความกว้าง 1 เซนติเมตร  ชายเสื้อมีแถบ สีฟ้าขนาดความกว้าง 1 ซม.
ผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญ๊าบ)  ผ้าคลุมสีดำ หน้าอกด้านขวาปักสัญลักษณ์และชื่อโรงเรียน  ด้วยไหมสีฟ้า และบนอกเสื้อด้านซ้าย ปัก อักษรย่อชื่อโรงเรียน และ ชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีฟ้าชายผ้าคลุม ขลิบด้วยผ้าสีฟ้า ขนาด 1 ซม. ชายขอบบริเวณหน้าผากขลิบด้วยผ้าสีฟ้า ขนาด 0.5  ซม.
กางเกง   กางเกงขาวยาว เอวยางยืด  ยาวเลยตาตุ่ม สีดำ ปลายขากางเกงเดินเส้นด้วยด้ายสีขาว 5 เส้น
หมวก     หมวกสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน
รองเท้า   รองเท้าผ้าใบสีดำ  มีสายคาด
ถุงเท้า    ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Who's Online
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 251963
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม