Home

 

มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่มาเกี่ยวข้องกับ
การทำงานร่วมกับองค์การหรือหน่วยงานเพื่อให้การทำงานร่วมกันดำเนิน
ไปด้วยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ลักษณะของกลุ่มทำงานที่มีความสัมพันธ์อันดี
1.มีการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย                                                                                                                        
     
2.      มีการร่วมมือที่ดี
3.      ผู้มาร่วมกลุ่มทำงานมีลักษณะที่เอื้อต่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.      มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
5.      มีการช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม
6.      มีการติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน
7.      ผู้มาร่วมกลุ่มทำงานมีลักษณะที่เอื้อต่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8.      การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน


แนวปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อื่น 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันมีดังนี้
1.       ให้ความสนใจเพื่อร่วม
2.       ยิ้มแย้ม
3.       แสดงการจำได้
4.       เป็นคู่สนทนาที่ดี
5.       รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6.       แสดงการยอมรับนับถือผู้อื่นตามสถานภาพ
7.       แสดงความมีน้ำใจ ซึ่งการมีน้ำใจต่อผู้อื่น
8.       แสดงความชื่นชมยินดี.

           

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2023 เวลา 10:14 น.)

 
Who's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 243413
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม