Home

ในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนั้น

จะต้องเริ่มที่การพัฒนาการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individual Learning) 
ของบุคลากรในองค์การดังนี้
1. การเรียนรู้ที่อยู่ในตัวของปัจเจกบุคคลที่มีเจตคติ
    และค่านิยมในแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
    และในการทำงานเป็นทีมในบางครั้งอาจเกิดปัญหาขึ้นได้
2. การ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างหนึ่ง
    ที่สังคมของการทำงานร่วมกันในองการได้

  

กำหนดขึ้น โดยมีการพัฒนาแนวคิด ความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ
1. จากเรื่องเล่า หรือประวัติศาสตร์ขององค์การ (Stories หรือ Histories) 
2. จากพิธีการ (Rituals) และพิธีกรรม (Ceremonies) 
3. สัญลักษณ์ต่าง ๆ (Material Symbols) 
4. ภาษาที่ใช้ (Language)
 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2023 เวลา 10:03 น.)

 
Who's Online
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 243412
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม