Home

 

              การ สื่อสารในองค์กร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กร และสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามสถานการณ์

กระบวนการสื่อสารประกอบด้วย
1. แหล่งข้อมูล   คือ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร หรือ
เป็นต้นตอของแหล่งข้อมูลข่าวสาร
                        -  ข่าวสาร
                        -  ผู้ส่ง
                        -  ผู้รับ
2. ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในองค์กร                  
                        -  ประเภทการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด คำพูด
   ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ใช้กันมาก
                        -  ประเภทไม่ใช้ภาษา ได้แก่ สัญลักษณ์
    การเขียนข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ  
                        -  ประเภทอาศัยการแสดง/พฤติกรรม
               มักเรียกกันว่าการสื่อสารแบบคู่ขนานหรือการสื่อสาร
               ในระดับเดียวกัน(Lateral communication)      
     

             3. รูปแบบของการสื่อสาร  

                         -  การสื่อสารภายในตัวบุคคล
                         -  การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
                         -  การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ แบบนี้ไม่มีให้เห็นมากนัก แต่ก็มีบางงานใช้
                         -  การสื่อสารภายในองค์กร
                         -  การสื่อสารมวลชน
4. ลักษณะการสื่อสารในองค์กร   
            - การสื่อสารระหว่างบุคคล   
            - การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร   หมายถึง  
            - การสื่อสารระหว่างองค์กร   
5. จุดมุ่งหมายของการสื่อสารในองค์กร
                         -  เพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
                         -  เพื่อการให้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
                         -  เพื่อการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานในองค์กร
                         -  เพื่อการแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่าง ๆ เพื่อให้หัวหน้าหรือพนักงานมีความเข้าใจกัน
6. เทคนิคการสื่อสารในองค์กร  
           -  การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication)
           -  การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication)
           -  การสื่อสารในแนวนอน (Lateral Communication / Horizontal Communication)
           -  การสื่อสารในแนวทแยง (Diagonal Communication)
              ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การรณรงค์โดยจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ
              เช่น การจัดการประกวดคำขวัญ และโลโก้ของหน่วยงาน
7. รูปแบบของเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  
                         -  แบบลูกโซ่ (Chain) เป็นเครือข่ายที่พบความผิดพลาดอยู่เสมอ
                         -  แบบวงล้อหรือดาว (Wheel or Star) 
                            เป็นเครือข่ายของการประสานงานแบบเผด็จการ
                         -  แบบวงกลม (Circle) 
                            เป็นการติดต่อข่าวสารกันแบบต่อเนื่องกัน ซึ่งให้ประสิทธิภาพ
                            ในการแก้ปัญหาได้ต่ำ
                         -  แบบว่าว (Kite) เป็นการติดต่อที่ผสมผสานกันทั้งแบบลูกโซ่และแบบวงล้อ
                         -  แบบทุกช่องทาง (All Channel) 
                            เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่มีการประสารกันได้ทุกจุด
                            ทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ระดับการสื่อสารในองค์กร
การสื่อสารในองค์กรมักมีการไหลเวียนของข่าวสารใน 3 ลักษณะคือ
1. การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังบุคลากรระดับต่างๆ
    หรือที่เรียกว่าการสื่อสารในแนวดิ่ง(Downward communication) 
2. การสื่อสารจากบุคลากรระดับต่างๆไปยังผู้บังคับบัญชา
    หรือที่เรียกว่าการสื่อสารในแนวตั้ง (Upward communication) 
             3. การสื่อสารในแนวนอน เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างบุคลากร
                 ในระดับเดียวกัน มักเรียกกันว่าการสื่อสารแบบคู่ขนานหรือการสื่อสาร
                 ในระดับเดียวกัน(Lateral communication).     

 

           

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2023 เวลา 10:34 น.)

 
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 243403
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม